...

REGULAMIN USŁUGI – www.egomovies.pl

OBOWIĄZUJĄCY OD 22.05.2022r.

Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników końcowych, którzy zawarli z EGO MOVIES Krzysztof Jankowski, ul. Jana Brzechwy 29/7 82-300 Elbląg  
NIP: 5782565462 umowę o świadczenie usługi w celu dostępu do materiałów VOD umieszczonych na stronie znajdującej się pod adresem:  www.egomovies.pl

 1. DEFINICJE
 1. Konto Użytkownika – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Usługi aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi.
 2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną / lub przedsiębiorcą (od 1.01.2021) dokonujący czynności prawnej (Umowa o świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Opłata – określona w należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana każdorazowo przy interesującym Użytkownika materiale VOD.
 4. Platforma VOD – oprogramowanie internetowe udostępnione przez Usługodawcę w ramach Usługi umożliwiające świadczenie Usługi VOD na rzecz Użytkowników.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usługi.
 6. Strona internetowa Usługi – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem [www.egomovies.pl], prezentująca informacje związane z Usługą i umożliwiająca

dostęp do Usługi, w tym złożenie Zamówienia.

 1. Termin ważności Usługi – w przypadku usługi odpłatnej ostatni dzień, za który Użytkownik uiścił z góry Opłatę za świadczenie Usługi. (Usługodawca wskazuje termin ważności Usługi każdorazowo przy zakupie materiału VOD udostępnionego na Platformie VOD).
 2. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej w przypadku, gdy za korzystanie Usługi należna jest Opłata określona przez Usługodawcę lub nieodpłatnej w przypadku, gdy Usługodawca udostępnia materiały VOD nieodpłatnie.
 3. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika polegająca na udostępnianiu na Platformie VOD przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) treści cyfrowych w postaci materiałów VOD (pojedynczy materiał lub grupa materiałów) i umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do tych

materiałów. Usługa świadczona jest od momentu dokonania opłaty za zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie do Terminu ważności Usługi lub – w przypadku usługi nieodpłatnej – od momentu rejestracji przez Użytkownika.

 1. Usługodawca: EGO MOVIES Krzysztof Jankowski, ul. Jana Brzechwy 29/7 82-300 Elbląg, egomovies.pl@gmail.com
 2. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ze zm.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z poźn. zm.).
 4. Ustawa Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  (Dz.U. Nr 16, poz. 93)
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi umożliwiającej Użytkownikowi dostęp do materiałów VOD na stronie www.egomovies.pl
 2. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Usługi i dokonywania płatności, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.
 3. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi wymaga uprzedniego zawarcia Umowy i zaakceptowania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.
 1. ZAWARCIE UMOWY
 1. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celu uzyskiwania dostępu do materiałów VOD (treści cyfrowych) udostępnionych przez Usługodawcę.
 2. Dokonanie rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy w celu świadczenia Usługi następuje poprzez:

(i) wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej Usługodawcy

(ii) potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację w formie elektronicznej

(iii) przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy poprzez wybór

odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym

(iv) [mechanizm tu opisany do weryfikacji i uzupełnienia w zależności od indywidualnych preferencji, ustawień oraz wymaganych podczas rejestracji danych Usługodawcy] kliknięcie link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji.

Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. adres e-mail oraz hasło W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Usługodawcy.

 1. W celu złożenia Zamówienia na Usługę odpłatną zarejestrowany Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:
 2. wybór materiału VOD na Platformie VOD Usługodawcy;
 3. dodanie materiału VOD do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ”;
 4. wybór sposobu Opłaty [w zależności od preferencji Usługodawcy] Istnieje możliwość wyboru opcji „płatności cyklicznych” jeśli Usługodawca aktywuje takie rozwiązanie;
 5. złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”;
 6. zapłata za Zamówienie;
 7. Po dokonaniu zapłaty, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania Zamówienia.
 8. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 i stanowi prawnie wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta do końca Terminu ważności Usługi.
 9. Umowa o świadczenie Usługi nieodpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika e-mail potwierdzenia dokonania rejestracji po kliknięciu w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji.
 10. Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta.
 11. Za wyraźną zgodą Konsumenta wyrażoną przed złożeniem Zamówienia (w tym przed dokonaniem Opłaty), rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę następuje z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania opłaty za Usługę zgodnie z Regulaminem, a zatem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7 przewidzianego na odstąpienie od Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli Usługodawca spełni świadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w ust.7.
 12. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy konieczne jest:
 13. a) w przypadku Usługi

nieodpłatnej: zamknięcie Strony internetowej Usługi;

 1. b) w przypadku Usługi odpłatnej: wysłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres: ul. Jana Brzechwy 29/7 82-300 Elbląg lub email: egomovies.pl@gmail.com  o treści przykładowo określonej we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja / My(*) niniejszym informuję / informujemy(*) o moim / naszym odstąpieniu od

umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*)

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)

o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*): ………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………

– Adres konsumenta(-ów): ………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji

papierowej): ………………

– Data: ………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

 1. W przypadku, gdy Użytkownik wyraża wolę otrzymania faktury powinien poinformować o tym Usługodawcę przed dokonaniem opłaty na stronie Usługodawcy lub poprzez wiadomość email na adres: egomovies.pl@gmail. wraz z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury lub wypełnić odpowiedni formularz podczas zamówienia, jeśli Usługodawca taki formularz udostępnia.
 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Usługodawca świadczy Usługę za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Materiały VOD udostępnione na Platformie VOD Usługodawcy są autorstwa Usługodawcy lub posiada do nich prawa do udostępniania na Platformie i o ile nie wskazano inaczej dostęp udzielony Użytkownikowi dotyczy możliwości ich niekomercyjnego wykorzystania na własny użytek.
 3. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera i następujących przeglądarek internetowych: IE11+, Firefox, Chrome, Opera, Safari – w najnowszych wersjach dostępnych na dzień 1 stycznia 2020 r.
 4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) materiałow VOD oraz ich instalowania ani publikowania lub powielania w inny sposob bez zgody Usługodawcy.
 5. Treści cyfrowe będące przedmiotem Usługi są dostarczane poprzez podanie linku aktywującego, o którym mowa w ust.III.2 i w sposób tam wskazany; Treści dostępne są zdalnie, w przeglądarce, po zalogowaniu się na konto Użytkownika i dokonaniu zakupu. Kopiowanie treści cyfrowych, ich powielanie i pobieranie jest zabronione

ograniczeniem czasowym z treści cyfrowych.

 1. PŁATNOŚCI
 1. Za świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika należna jest Opłata, chyba że Usługodawca udostępnia określony materiał nieodpłatnie.
 2. Za Usługę Użytkownik płaci z góry, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
 3. Warunkiem uruchomienia Usługi odpłatnej jest dokonanie Opłaty w wysokości, która została określona przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik uiszcza opłaty za Usługę za okres, który został wskazany przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę. Usługa świadczona jest do Terminu ważności Usługi.
 5. W celu dokonania Opłaty za Usługę Użytkownik wybiera jedną z następujących metod płatności: przelew on-line PAY U lub przelew tradycyjny. W przypadku

dokonania Opłaty za pośrednictwem systemu płatności PAY U Użytkownik powinien dodatkowo zaakceptować regulamin PAY U.

 1. Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie (w przypadku płatności przez system PAY U lub przez Usługodawcę w momencie zaksięgowania

wpłaty na koncie Usługodawcy w przypadku wybrania opcji Opłaty w drodze przelewu tradycyjnego. W przypadku, gdy w Terminie ważności Usługi Usługodawca nie otrzyma od Użytkownika Zamówienia na przedłużenie Usługi, zamówiona Usługa zostaje zablokowana a Umowa wygasa.

 1. REKLAMACJE
 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
 2. Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki / błędu / wady.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być zgłaszane poczta elektroniczną na adres egomovies.pl@gmail.com lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w cz. I pkt 10 Regulaminu.
 4. W zgłoszeniu reklamacji Użytkownik powinien opisać występujący błąd lub wadę oraz określić czas, miejsce i okoliczności jej występowania (wraz z podaniem wersji i nazwy przeglądarki, na której błąd lub wada występuje).
 5. Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez

Usługodawcę. W tym terminie Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi (poczta elektroniczna na adres wskazany w trakcie rejestracji lub na piśmie) swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.

 1. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym z uwzględnieniem cz. VIII pkt. 9 Regulaminu.
 2. Usługodawca nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania zainstalowanego na komputerze / telefonie / tablecie czy innym urządzeniu Użytkownika.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, a w szczególności w: RODO, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych do tych ustaw. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usługi (art. 6

ust. 1 lit b RODO), informowania Użytkowników o Usługodawcy i świadczonych przez niego usługach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w innych celach jeśli Użytkownik wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 1. Usługodawca może ujawniać informację dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Poza tym, informacje dotyczące Użytkownika nie zostanie ujawniona żadnej osobie trzeciej, bez wyraźnej zgody Użytkownika.
 2. W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: adres email, dane dostępu do portalu Facebook w przypadku logowania przez Facebook. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi. W przypadku dokonania rejestracji w celu otrzymania faktury dodatkowo mogą być przetwarzane dane związane z jej wystawieniem takie jak: imię i nazwisko, adres, NIP, nazwa firmy – podanie wskazanych danych jest niezbędne w celu wystawiania faktury zgodnie z prawem podatkowym.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Użytkownikowi przysługuje również prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu lub skargi do organu nadzorczego. W tym celu należy wysłać mail na adres: egomovies.pl@gmail.com. Użytkownik zostanie poinformowany o realizacji prawa w ciągu 30 dni, przy czym termin ten może zostać przedłużony w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do maksymalnie 3 miesięcy o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany.
 4. Zagadnienia związane z ochrona i wykorzystywaniem danych niestanowiących danych osobowych (tzw. ciasteczek) uregulowane są w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Usługodawcy.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych Użytkowników wyłącznie do czasu: a) kiedy będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa podatkowego; b) kiedy będzie to niezbędne do obrony przed potencjalnymi roszczeniami; c) Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych – wówczas, gdy zgoda była podstawą do przetwarzania; d) zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy

podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy lub gdy dane były

przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania [do dostosowania].

 1. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 2. Usługodawca może powierzyć dane osobowe objęte mową do dalszego przetwarzania

podwykonawcom w celu wykonania Umowy w związku z usługami: zakupu licencji na specjalistyczne oprogramowanie, outsourcing kadrowy, księgowy lub IT. Dane zostaną w szczególności powierzone operatorowi systemu myVOD.io tj. Robert Rachwał ClickMaster Polska (z siedzibą w Krakowie (30-134) przy ul. Ul. Zarzecze 36 lok.2), NIP: 6772261181.

 1. Usługodawca może przekazywać dane osobowe także innym podmiotom trzecim świadczącym na jego rzecz usługi. Poniżej zasady świadczenia usług przez podmioty trzecie współpracujące z:

Zewnętrzny system fakturowania

Fakturownia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572426, NIP PL5213704420; https://fakturownia.pl/bezpieczenstwo, https://fakturownia.pl/rodo,

https://fakturownia.pl/cookies

Portale społecznościowe.

W tej witrynie stosuje się wtyczki do portali społecznościowych następujących dostawców:

Facebook, Instagram (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany

Zjednoczone)

– https://www.facebook.com/policy.php, https://help.instagram.com/519522125107875?

helpref=PAGE_CONTENT DISQUS (komentarze) Disqus, Inc. Attn: DMCA Notice Disqus, Inc. 717 Market Street, Suite 700 San Francisco, CA 94105 Email: dmca@disqus.com) https://help.disqus.com/en/articles/1717102- terms-of-service, https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy

Wtyczki te zazwyczaj standardowo zbierają dane od Użytkownika i przesyłają je na serwer odpowiedniego dostawcy, kliknięcie symbolu spowoduje włączenie wtyczki i będzie oznaczać udzielenie zgody na przesyłanie danych do odpowiedniego dostawcy. Podstawa prawna korzystania z

wtyczek: art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO. Włączone wtyczki zbierają również dane osobowe, takie jak adres IP Użytkownika, i wysyłają je na serwer odpowiedniego dostawcy, gdzie dane te zostają zapisane. Gdy Użytkownik odwiedza stosowną witrynę, włączona wtyczka konfiguruje plik cookie z unikatowym identyfikatorem. Pozwala to dostawcy wygenerować profile zachowań Użytkownika. Jeśli Użytkownik należy do sieci społecznościowej danego dostawcy i w trakcie odwiedzin w witrynie zaloguje się w niej, jego dane

oraz informacje na temat jego odwiedzin w tej witrynie mogą zostać powiązane z jego profilem w odpowiedniej sieci społecznościowej. Więcej informacji na temat zakresu, specyfiki i celu przetwarzania danych oraz praw i opcji ustawień dotyczących ochrony dostępnych jest w Politykach Usługodawców wskazanych powyżej.

Serwisy do e-mail / SMS marketingu

Dodatkowo usługodawca może wysyłać wiadomości dla osób, które wyrażą na to zgodę lub wynika to z realizacji zamówionych usług z użyciem narzędzi mailingowych / SMS udostępnionych przez: FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051: https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/

GetResponse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk, KRS 0000187388, NIP 9581468984 https://www.getresponse.pl/informacjeprawne/ polityka-prywatnosci

GetAll – TFB Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-150 Krąków, ul. św. Filipa 23/4) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000499144, NIP 6762474679, REGON 12304891600000, prowadząca serwis pod adresem: funnelstar.io i getall.pl

https://docs.funnelstar.io/polityka-prywatnosci

Implebot – Majewski Business Consulting Piotr Majewski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łańcuckiej 12a/8 NIP PL5851392623 email: biuro@majewskibc.pl tel. 0048502246045 (IMPLE) pełni rolę administratora danych osobowych (ADO) oraz podmiotu przetwarzającego dane osobowe (PPDO) w stosunku do swoich Klientów oraz Użytkowników oferowanych przez IMPLE produktów i usług zwanych łącznie Klientami https://www.imple.pl/prywatnosc

SMSAPI – LINK Mobility Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 101, NIP: 969- 156-67-36, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000350201 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS. https://www.smsapi.pl/polityka-prywatnosci

Serwis może zapewnić (opcja fakultatywna) Użytkownikowi możliwość zarejestrowania i logowania się za pośrednictwem konta na Facebooku. Jeśli Użytkownik zarejestruje się przez Facebooka, Facebook poprosi go o zgodę na udostępnianie określonych danych z konta Użytkownika na Facebooku. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości i płci Użytkownika. Mogą też zawierać ogólne dane o lokalizacji Użytkownika, łącze do jego profilu na Facebooku, dane o strefie czasowej, datę urodzenia, zdjęcie profilowe, dane na temat polubień oraz listę znajomych Użytkownika. Dane te będą zbierane przez Facebooka i przesyłane zgodnie z zasadami przedstawionymi w obowiązujących na Facebooku zasadach dotyczących danych. Dane te zostaną użyte w celu utworzenia, udostępnienia i

spersonalizowania konta Użytkownika. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO. Użytkownik może kontrolować dane, ktore są przekazywane z Facebooka za pomocą ustawień prywatności Facebook. Jeśli Użytkownik zarejestruje się przez Facebooka, konto Użytkownika zostanie automatycznie powiązane z jego kontem na Facebooku.

Analiza zachowań użytkowników serwisu

Google Analytics – Niniejsza witryna korzysta z usługi Google Analytics służącej do analizy serwisów internetowych, oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Umożliwia to przypisywanie danych z rożnych urządzeń do identyfikatora Użytkownika oraz pozwala na analizę działań podejmowanych przez tego Użytkownika z poziomu obserwowanych urządzeń (rownież usługi Firebase i Optimize). Google będzie wykorzystywać te informacje na zlecenie operatora witryny, aby oceniać sposób korzystania przez Użytkownika z tej witryny, tak aby można było kompilować raporty z aktywności w witrynie oraz wykonywać na rzecz operatora witryny inne usługi związane z witryną i korzystaniem z

Internetu. Przetwarzanie danych w tych celach leży również w prawnie uzasadnionym interesie operatora Serwisu. Podstawa prawna korzystania z usługi Google Analytics: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji na temat warunkow i zasad korzystania z tej usługi oraz ochrony danych można znaleźć na stronach:

https://www.google.com/analytics/terms/pl.htmli https://policies.google.com/?hl=pl.

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. W takim przypadku Użytkownik nie będzie jednak mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Użytkownik może też zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z

witryny (w tym jego adresu IP), pobierając i instalując dodatek dostępny pod adresem

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Aby ustawić plik cookie związany z rezygnacją, należy kliknąć tutaj: Wyłącz usługę Google Analytics.

W przypadku urządzeń mobilnych wskazane powyżej funkcje realizowane są przez Firebase: na zasadach określonych w: https://firebase.google.com/support/privacy.

Google Ads, Facebook Pixel i śledzenie konwersji. Aby zaproponować usługi najbardziej dostosowane do oczekiwań Użytkowników serwis wykorzystuje system wyświetlania reklam Google Ads / Facebook Ads i stosuje funkcję śledzenia konwersji Google

/ Facebook do celów personalizacji reklam online na podstawie zainteresowań i lokalizacji. Opcja anonimizacji adresów IP jest kontrolowana przez Menedżera tagów Google za pomocą ustawienia  wewnętrznego. Ustawienie to jest skonfigurowane tak, aby wymagana przepisami prawa w zakresie ochrony prywatności anonimizacja obejmowała adresy IP. Reklamy są wyświetlane na podstawie żądań wyszukiwania w witrynach należących do sieci reklamowej Google / Facebook. Użytkownik może też wybrać rodzaj wyświetlanych mu reklam Google / Facebook lub wyłączyć reklamy Google / Facebook oparte na zainteresowaniach, korzystając ze strony ads settings. Może też wyłączyć pliki

cookie podmiotów trzecich, korzystając z narzędzia do rezygnacji z otrzymywania plików cookie udostępnianego przez organizację Network Advertising Initiative.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać żadnych spersonalizowanych reklam, może wyłączyć opcję wyświetlania takich reklam, korzystając ze strony Google Ad Settings / Facebook. Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania plików cookie przez Google / Facebook można znaleźć polityce prywatności Google / Facebook .

 1. WARUNKI DOSTĘPU DO MATERIAŁÓW OZNACZONYCH, JAKO „18+”
 1. Materiały VOD udostępnione na Platformie VOD oznaczone jako 18+ przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 2. Usługodawca może ograniczyć dostęp do Materiałów VOD oznaczonych jako „18+” lub wprowadzić funkcjonalność służącą do potwierdzenia pełnoletności Użytkownika.
 3. Każdy Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Usługi oznaczonej „18+”, mogącej zawierać treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (tj. mających ukończone 18 lat), oświadcza tym samym, że ma ukończone 18 lat, zapoznał się z treścią ostrzeżenia zamieszczonego na stronach oznaczonych „18+” dotyczących możliwości kontaktu z treściami przeznaczonymi wyłącznie dla osób pełnoletnich (w szczególności z treściami o charakterze drastycznym, wulgarnym lub pokazującym przemoc) i akceptuje, że korzystanie ze stron zawierających treści dla osób pełnoletnich dopuszczalne jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat, które czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 4. Materiały oznaczone jako „18+” są dostępne tylko dla Użytkownika, który potwierdził swoją pełnoletność.
 1. KONSEKWENCJE NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW VOD UDOSTĘPNIONYCH NA PLATFORMIE VOD
 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z udostępnionych Materiałów VOD w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Dostęp do Platformy VOD może zostać Użytkownikowi zablokowany w przypadku, gdy Użytkownik:

1) wykorzystuje Serwis do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich

2) utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z Platformy VOD lub Materiałów VOD udostępnionych na Platformie VOD, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Platformy lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały VOD

3) podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł do Kont innych Użytkowników, w tym podejmuje próby nieuprawnionego odgadnięcia tych haseł

4) udostępnia login lub hasło do swojego Konta innym Użytkownikom lub nieuprawnionym osobom trzecim

5) zamieszcza na Platformie lub środowisku informatycznym, w którym znajdują się Materiały VOD skrypty, programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Platformy lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały VOD

6) stosuje rozwiązania (w tym urządzenia lub oprogramowanie) umożliwiające korzystanie z Usług w sposób nieuprawniony (w szczególności – nie na podstawie zawartej Umowy)

7) dopuszcza się naruszenia Regulaminu – po skierowaniu do niego przez Usługodawcę wezwania w tym zakresie oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na zaniechanie.

 1. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE
 1. Materiały VOD podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów o ochronie baz danych.
 2. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do Materiałów VOD dysponuje Usługodawca.
 3. Utrwalanie, trwałe zwielokrotnianie lub jakakolwiek inna forma ingerencji przez Użytkownika w Materiały VOD, która byłaby sprzeczna z prawem lub postanowieniami Regulaminu Serwisu jest zabroniona.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Każda ze stron Umowy uprawniona jest do rozwiązania Umowy bez podania przyczyn w każdym czasie za wypowiedzeniem na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia – uiszczone opłaty podlegają proporcjonalnemu zwrotowi.
 2. Regulamin może ulec zmianie z powodu:
 3. a) konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa
 4. b) konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia,

postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, o ile mają wpływ na treść́ Regulaminu

 1. c) wprowadzenia nowych usług, zmiany zakresu lub charakteru usług
 2. d) zmiany warunków technicznych świadczenia usług
 3. e) zmiany zakresu działalności Usługodawcy
 4. f) korekta błędów stylistycznych, literówek, inne zmiany nie mające merytorycznego charakteru.
 5. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie internetowej Usługi informacji o zmianie Regulaminu. Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości o zmianie Regulaminu na adres email wskazany podczas rejestracji.
 6. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na treść Regulaminu po zmianach, może – w terminie 7 dni od dnia opublikowania treści nowego Regulaminu na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Wówczas Usługodawca zezwoli Użytkownikowi na korzystanie z Usługi objętej poprzednio zaakceptowanym przez niego regulaminem do końca Terminu ważności Usługi wynikającego z dokonanych przez Użytkownika Opłat. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać przesłane na adres: ul. Jana Brzechwy 29/7 82-300 Elbląg.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niedopuszczalne jest udostępnianie przez Usługodawcę jak i Użytkowników materiałów pozbawionych ważnych licencji lub naruszających prawa autorskie, materiałów o charakterze pornograficznym, treści promujących rasizm, przemoc, pogardę, obraźliwych lub niezgodnych z prawem – w przypadku udostępniania lub promowania takich materiałów mogą one zostać usunięte.
 9. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy lub – w przypadku gdy stroną Umowy jest Konsument – sądu właściwego według właściwości Konsumenta.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́ oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są̨ w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 11. a) http://.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 12. b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php c.
 13. c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 14. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́:
 15. a) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sadu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
 16. b) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiazywania sporu;
 17. c) może uzyskać́ bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu miedzy Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów w (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)
 18. d) Konsument może złożyć́ skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa. eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać́ pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
 19. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.05.2022r. i zostaje udostępniony Użytkownikowi na adres email wskazany w toku rejestracji.
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.